Inhoudsopgave

Artikel 1.       Toepasselijkheid Algemene Leveringsvoorwaarden

Artikel 2.       Aanbieding

Artikel 3.       Prijzen

Artikel 4.       Levering en uitvoering

Artikel 5.       Eigendomsvoorbehoud

Artikel 6.       Betaling

Artikel 7.       Garantie

Artikel 8.       Aansprakelijkheid en vrijwaring

Artikel 9.       Afstand van recht

Artikel 10.     Overmacht

Artikel 11.     Beëindiging door Fodor

Artikel 12.     Herroepingsrecht (alleen voor Consumenten)

Artikel 13.     Verwerking persoonsgegevens

Artikel 14.     Gedeeltelijke ongeldigheid

Artikel 15.     Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

Artikel 1. Toepasselijkheid Algemene Leveringsvoorwaarden

 • Deze algemene leveringsvoorwaarden (“Algemene Leveringsvoorwaarden”) zijn van toepassing op en maken deel uit van alle door Fodor B.V. (“Fodor”) uitgebrachte offertes en aanbiedingen, alsmede elke aanvaarding door Fodor van door de koper (“Koper”) geplaatste bestellingen en alle overeenkomsten (“Overeenkomsten”) betreffende de verkoop door Fodor van goederen en diensten (“Producten”).
 • Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn uitdrukkelijk ook van toepassing op aanbiedingen van Producten door Fodor - en op geplaatste bestellingen of Overeenkomsten die tot stand komen - via een website of digitale omgeving voor het aanbieden van producten (“Platform”) dat in beheer is van derden.

 

 • Een verwijzing door Koper naar andere (algemene) voorwaarden leidt niet tot toepasselijkheid daarvan. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarde van Koper wordt door Fodor uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

 • Afspraken in afwijking van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze schriftelijk door Fodor zijn bevestigd en alsdan slechts voor de desbetreffende overeenkomst. Fodor behoudt zich het recht voor deze Algemene Leveringsvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden in werking 30 dagen na bekendmaking door Fodor. Indien Koper niet akkoord wenst te gaan met de wijziging, is hij gerechtigd de Overeenkomst binnen twee weken na bekendmaking als bedoeld in dit artikel op te zeggen, zonder recht op schadevergoeding.

 

 • Fodor is statutair gevestigd aan de Vareseweg 44 3047AV te Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 82740739. Fodor is te bereiken op emailadres hello@fodor.nl en via telefoonnummer: +31 85 070 37 06

 

Artikel 2. Aanbieding

 • Een aanbieding of (prijs)opgave van Fodor bindt haar niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht door Koper. Tenzij anders is vermeld vervallen alle aanbiedingen en offertes van Fodor automatisch na verloop van 30 dagen na het uitbrengen van de aanbieding of (prijs)opgave.

 

 • Een overeenkomst tussen Koper en Fodor komt slechts tot stand indien en voor zover Fodor een opdracht van Koper aanvaardt of door Fodor uitvoering aan een opdracht wordt gegeven. Fodor heeft het recht bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

 

Artikel 3. Prijzen

 • De in offertes, (prijs)opgaven of opdrachtbevestigingen vermelde prijzen zijn inclusief (omzet)belasting en andere heffingen van overheidswege en inclusief de normale vracht- en verpakkingskosten, tenzij daarin anders is vermeld.

 

 • Fodor is gerechtigd om een bedrag voor verzend- en administratiekosten in rekening te brengen indien de order, naar het oordeel van Fodor, een geringe waarde heeft. De kosten voor verzending onder rembours zijn steeds voor rekening van Koper. Fodor behoudt zich het recht voor de kosten van speciale verpakkingen of verpakkingen op voorschrift van Koper voor rekening van Koper te brengen.

 

 • Fodor is te allen tijde gerechtigd de door haar met Koper overeengekomen prijs aan te passen. Consumenten zijn gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden indien er sprake is van een prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst.

 

Artikel 4. Levering en uitvoering

 • Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, bepaalt Fodor de wijze van verzending. Het risico van de Producten gaat over op Koper op het moment dat de Producten op het door hem opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden. Indien Koper om een bepaalde wijze van verzending heeft verzocht, is het risico van de Producten vanaf het moment dat de Producten voor vervoer zijn ingeladen voor rekening van Koper.

 

 • Fodor behoudt zich het recht voor bestelde Producten in deelzendingen te leveren en te factureren.

 

 • Overeengekomen of opgegeven levertijden zijn indicatief. Als geen levertijd is opgegeven zal Fodor met bekwame spoed leveren. Overschrijding van de levertijd of de verwachte reparatieduur, door welke oorzaak ook, geeft Koper geen recht op schadevergoeding.

 

 • Koper is gehouden bij aflevering de Producten in ontvangst te nemen. Indien Koper de door Fodor af te leveren Producten niet in ontvangst neemt, worden de Producten voor zijn rekening en risico opgeslagen. Indien Koper de Producten niet binnen drie maanden heeft opgehaald, heeft Fodor het recht de Producten aan derden te verkopen en de oorspronkelijke Koper voor een eventueel verlies aansprakelijk te houden. De oorspronkelijke Koper is te allen tijde gehouden om de kosten van de hiervoor genoemde opslag en de door Fodor gemaakte (extra) verzend- en administratiekosten te vergoeden.

 

 • Koper is gehouden de Producten bij ontvangst te controleren op compleetheid en zichtbare gebreken. Eventuele afwijkingen in aantal of kwaliteit dienen door Koper schriftelijk binnen vijf dagen na ontvangst van de Producten aan Fodor te worden gemeld, bij gebreke waarvan iedere aanspraak van Koper jegens Fodor komt te vervallen. In geval van ontbrekende of niet bestelde goederen dient Koper de paklijst bij de hier bedoelde mededeling te voegen.

 

 • Terugzending van de Producten geschiedt voor rekening en risico van Koper. Fodor aanvaardt teruggezonden Producten slechts indien en voor zover zij met de terugzending vooraf schriftelijk heeft ingestemd en indien de Producten aan het door Fodor op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin Fodor deze Producten aan Koper heeft afgeleverd of aangeboden. Reclameringen ten aanzien van Producten behorende tot een deelzending hebben geen invloed op voorgaande en volgende deelzendingen die deel uitmaken van dezelfde bestelling.

 

 • Een eventuele creditering bij retourzendingen vindt plaats op basis van de aan Koper in rekening gebrachte koopprijs.

 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

 • Fodor behoudt zich de eigendom voor ter zake van alle door haar geleverde Producten. De eigendom van de Producten gaat pas over op Koper indien Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Fodor gesloten overeenkomsten volledig is nagekomen:
 • de tegenprestatie(s) met betrekking tot door Fodor geleverde

of te leveren Producten; en

 • eventuele vorderingen van Fodor op Koper wegens niet-

nakoming door Koper van (een) met Fodor gesloten overeenkomst(en).

 

 • De door Fodor geleverde Producten die op grond van artikel 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van de normale bedrijfsuitvoering van Koper worden doorverkocht. Koper is niet bevoegd de geleverde Producten aan te passen, te verpanden of met enig ander recht te bezwaren. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Fodor per omgaande op de hoogte te stellen.

 

 • Koper is verplicht om ervoor te zorgen dat de Producten identificeerbaar blijven als door Fodor geleverde Producten. De merken alsmede de type- of identificatienummers of -tekens, die op de door Fodor geleverde Producten, inclusief de verpakking, zijn aangebracht, mogen niet worden verwijderd, beschadigd of gewijzigd.

 

 • Koper dient Fodor te allen tijde vrije toegang te verlenen tot de locatie waar Koper de door Fodor geleverde Producten heeft opgeslagen. Indien Koper zijn verplichtingen jegens Fodor niet nakomt of Fodor de vrees heeft dat Koper zijn verplichtingen niet tijdig of volledig zal nakomen, dan is Koper op eerste verzoek van Fodor verplicht de Producten voor eigen rekening te retourneren almede aan Fodor alle medewerking te verlenen om Fodor in staat te stellen om haar Producten terug te halen.

 

 • Koper verplicht zich op eerste verzoek van Fodor om alle vorderingen op derden ten gevolge van de levering aan die derden van Producten waarop het onder artikel 1 vermelde eigendomsvoorbehoud rust, aan Fodor over te dragen dan wel daarop, op verzoek van Fodor, een pandrecht te vestigen en alsdan alle daartoe vereiste handelingen te verrichten. Eventueel daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van Koper.

 

 • Koper verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal. Koper dient de verzekeringspolis op eerste verzoek van Fodor ter inzage te geven. Koper is verplicht om alle aanspraken van Koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten aan Fodor over te dragen dan wel op eerste verzoek van Fodor aan Fodor te verpanden overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:239 BW.

 

Artikel 6. Betaling

 • Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling voor geleverde Producten plaats te vinden op de bankrekening van Fodor ten gunste van Fodor, zoals door Fodor is vermeld op de factuur of op enigerlei andere wijze aan Koper is kenbaar gemaakt.

 

 • Betaling dient zonder recht op korting, opschorting (geldt niet voor Consumenten) of verrekening plaats te vinden binnen dertig dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Koper, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim en is hij vanaf de vervaldag een samengestelde rente verschuldigd van twee (2) procent per maand. Tevens dient Koper alsdan alle eventuele door Fodor te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso-)kosten in rekening te vergoeden. De buitengerechtelijke incassokosten worden in beginsel gesteld op tien (10) procent van het verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 250,-. Een en ander onverminderd de overige wettelijke aanspraken van Fodor op vergoeding van kosten en schadevergoeding.
 • In afwijking van het bepaalde in artikel 2 geldt voor de Consument die niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, dat deze, na ingebrekestelling met een termijn van 14 dagen om alsnog aan de betalingsverplichtingen te voldoen, wettelijke rente verschuldigd is en dat Fodor gerechtigd is de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
 • Door Koper gedane betalingen strekken steeds allereerst ter voldoening van die vorderingen die Fodor op Koper mocht hebben ten aanzien waarvan Fodor geen eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt, vervolgens ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en tenslotte ter voldoening van opeisbare facturen die het langst open staan, één en ander zelfs al vermeldt Koper dat de voldoening betrekking heeft op een bepaalde vordering of factuur.

 

Artikel 7. Garantie

 • Onverminderd het bepaalde in Artikel 9. en met inachtneming van het in dit artikel bepaalde staat Fodor ervoor in dat de door haar geleverde Producten gedurende 12 maanden na levering de eigenschappen bezitten die nodig zijn voor het overeengekomen gebruik. Deze garantie geldt alleen voor op het moment van levering niet-waarneembare gebreken aan het geleverde Product, waarvan de Koper bewijst dat deze zijn opgetreden uitsluitend of overwegend als direct gevolg van constructie- of materiaalfouten. Geringe, in de handel gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking, vormen geen gebrek. Van de garantie wordt uitgesloten normale slijtage of defecten te wijten aan oneigenlijk gebruik van de Producten. Garantieaanspraken zijn niet overdraagbaar.
 • Fodor heeft naar eigen inzicht de keuze om onder de garantie vallende Producten, te repareren, te vervangen dan wel terug te nemen tegen creditering van de koopprijs aan Koper. Alle kosten, die uitgaan boven het enkele herstel of vervangen, zoals (maar niet beperkt tot) transportkosten, verzendkosten, reis- en verblijfkosten en de kosten van (de)montage, zijn voor rekening van de Koper. In het kader van de garantie vervangen Producten of onderdelen worden c.q. blijven eigendom van Fodor. Op gerepareerde of vervangen Producten wordt geen garantie gegeven.

 

 • Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen vallen buiten de garantie gebreken die optreden door, dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
 • het niet in achtnemen van bedienings- en onderhoudsvoorschriften;
 • onzorgvuldig gebruik;
 • normale slijtage;

verricht door derden, Koper daaronder begrepen;

 • gebruik voor andere dan normale gebruiksdoeleinden;
 • gebruik in een agressieve omgeving of blootstelling aan extreme

omstandigheden;

 • leeglopen van een batterij;
 • beschadiging van het exterieur.

 

 • Koper kan geen aanspraak maken op garantie indien het type- of serienummer van een Product is verwijderd of gewijzigd, indien Koper Fodor onvoldoende in de gelegenheid stelt het gebrek te verhelpen of indien Koper zijn verplichtingen uit hoofde van een met Fodor gesloten overeenkomst niet nakomt.

 

 • Koper dient klachten in verband met gebreken schriftelijk aan Fodor te melden, binnen veertien dagen nadat Koper de gebreken heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, zulks op straffe van verval van iedere aanspraak van Koper jegens Fodor ter zake van deze gebreken.

 

 • Het niet nakomen van eventuele garantieverplichtingen ontslaat Koper niet van zijn verplichtingen jegens Fodor uit hoofde van de Overeenkomst.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 • De aansprakelijkheid van Fodor is beperkt tot de nakoming van de in Artikel 7 opgenomen garantieverplichtingen.

 

 • Onverminderd het in het vorige lid bepaalde kan van aansprakelijkheid van Fodor voor schade slechts sprake zijn in geval van een toerekenbare tekortkoming ter zake waarvan Fodor na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim is komen te verkeren of in geval van opzettelijk onrechtmatig handelen door Fodor.

 

 • De totale en cumulatieve aansprakelijkheid van Fodor zal in alle gevallen zijn beperkt tot een bedrag ter hoogte van tien procent (10%) van de door Koper als laatst betaalde factuur met een maximum van EUR 5.000,-. Onverminderd de voorgaande beperkingen is de aansprakelijkheid van Fodor voor schade in ieder geval beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. De aansprakelijkheid van Fodor voor indirecte schade en gevolgschade, waaronder (maar niet uitsluitend) schade wegens gemiste omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill en schade door bedrijfsstagnatie, is volledig uitgesloten.

 

 • De in dit Artikel 8 opgenomen beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid zijn alleen van toepassing voor zover dit bij wet is toegestaan.

 

 • Vorderingsrechten van Koper vervallen uiterlijk binnen één jaar na het ontstaan daarvan, waarbij voor Consumenten geldt dat deze in alle gevallen vervallen na één jaar na het ontstaan daarvan.

 

 • Koper dient Fodor schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle schade die voor Fodor kan ontstaan alsmede voor alle vorderingen die tegen Fodor kunnen worden ingesteld door een derde in verband met de uitvoering van de Overeenkomst. Dit Artikel 6 is niet van toepassing op Consumenten.

 

 • Koper dient Fodor schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle schade die voor Fodor kan ontstaan alsmede voor alle vorderingen die tegen Fodor kunnen worden ingesteld wegens productaansprakelijkheid ex artikel 6:185 BW.

 

Artikel 9. Afstand van recht

 • Indien Koper in het kader van een beroep op garantie een Product heeft afgegeven en niet binnen drie maanden nadat het afgegeven Product dan wel een vervangend Product (wederom) te zijner beschikking staat, het desbetreffende Product heeft afgehaald dan wel hij geweigerd heeft de rembourskosten te voldoen en de Producten deswege niet bij hem zijn afgeleverd, wordt hij geacht afstand te hebben gedaan van dat Product ten behoeve van Fodor en vrijwaart hij Fodor voor alle aanspraken (van derden) ter zake, tenzij Koper bewijst dat hij wegens een hem niet toerekenbare tekortkoming verhinderd is geweest het Product af te halen of aan te nemen.

 

Artikel 10. Overmacht

 • In geval van overmacht heeft Fodor het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten zolang de situatie, waarin de overmacht voortduurt, dan wel, indien de overmacht een maand heeft voortgeduurd, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen met terugbetaling van het (eventueel) door Koper betaalde bedrag, zonder dat Fodor deswege tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

 

 • In aanvulling op het in de wet en jurisprudentie bepaalde, wordt onder overmacht van Fodor in deze Algemene Leveringsvoorwaarden verstaan, alle van buiten komende oorzaken, al dan niet voorzien, waaronder: staking, brand, vergaan van Producten onderweg, waterschade, overheidsmaatregelen, vertraging bij verscheping in het buitenland, oorlog, mobilisatie, transportbelemmering, invoerbelemmering, uitvoerbelemmering, in gebreke blijven van leveranciers, alsmede alle omstandigheden waardoor Fodor in de normale uitoefening van zijn bedrijf wordt belemmerd.

 

Artikel 11. Beëindiging door Fodor

 • Indien Koper niet, niet tijdig of niet volledig aan zijn verplichtingen jegens Fodor voldoet, dan wel in geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Koper, juridische fusie van Koper, of in geval van een substantieel wijziging van de zeggenschap van Koper, is Fodor gerechtigd om alle met Koper gesloten overeenkomsten (al dan niet door ontbinding) met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel haar verplichtingen jegens Koper op te schorten, zonder dat Koper recht heeft op schadevergoeding. Het voorgaande laat de overige rechten van Fodor uit hoofde van de wet of Overeenkomst onverlet.

 

 • In geval zich een gebeurtenis voordoet zoals bedoeld in artikel 1, worden alle vorderingen van Fodor op Koper onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is Fodor gerechtigd de door haar onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten terug te nemen.

 

 • Het is Koper niet toegestaan een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te (doen) ontbinden of geheel of gedeeltelijk te (doen)vernietigen, of daarvan wijziging te vorderen op grond van dwaling. Het is Koper niet toegestaan de Overeenkomst te ontbinden zonder toerekenbare tekortkoming door Fodor die daarbij na voorafgaande ingebrekestelling door Opdrachtgever in verzuim is geraakt. De uitsluiting van het ontbindingsrecht geldt niet voor Consumenten.

 

Artikel 12. Herroepingsrecht (alleen voor Consumenten)

 • Dit Artikel 12 is alleen van toepassing op Kopers zijnde een natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met de uitoefening van een handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit (“Consument”).
 • De Consument kan een Overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een Product gedurende een bedenktijd van 14 dagen (“Bedenktijd”) zonder opgave van redenen ontbinden.
 • De Bedenktijd gaat in op de dag nadat de Consument, of een vooraf door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het Product heeft ontvangen, of:
 1. als de Consument in eenzelfde bestelling meerdere Producten heeft besteld: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste Product heeft ontvangen. Fodor mag een bestelling van meerdere Producten met een verschillende levertijd weigeren;
 2. als de levering van een Product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.
  • Tijdens de Bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Hij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het Product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Het Product mag niet worden gebruikt door Consument. Het Product mag niet beschadigd zijn en dient te zijn voorzien van de oorspronkelijke verpakking.
  • De Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het Product die het gevolg is van een manier van omgaan met het Product die verder gaat dan toegestaan in artikel 4.
  • Als de Consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, dient hij dit binnen de Bedenktijd door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Fodor mede te delen. Het modelformulier is te downloaden via de website [www.fodor.nl/retourformulier].
  • Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in artikel 6 bedoelde melding, zendt de Consument het Product terug, met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking en conform de door Fodor verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument.
  • De Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het Product.
  • Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
  • Fodor vergoedt alle betalingen van de Consument, inclusief eventuele bij bestelling betaalde verzendkosten voor het gekochte Product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Consument hem de herroeping meldt. Fodor is gerechtigd te wachten met terugbetalen tot Fodor het Product heeft ontvangen of tot de Consument aantoont dat hij het Product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. Als de Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Fodor de bijkomende kosten voor de duurdere methode van levering niet terug te betalen.
  • Fodor gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Consument.

 

Artikel 13. Verwerking persoonsgegevens

 • Koper verklaart ermee bekend te zijn en ermee in te stemmen dat zijn adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer in ieder geval worden verwerkt om uitvoering te geven aan de Overeenkomst en voor andere doeleinden waarvoor Koper toestemming heeft gegeven. Fodor is gerechtigd gebruik te maken van de gegevens van Koper voor zover dit zinvol is in het kader van het afhandelen en uitvoeren van de Overeenkomst of wanneer Koper voor het gebruik van de gegevens toestemming heeft gegeven.

 

Artikel 14. Gedeeltelijke ongeldigheid

 • Indien een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig zouden zijn of worden laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een bepaling zullen Koper en Fodor gebonden zijn door een bepaling van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, die niet aan vernietiging blootstaat.

 

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Op alle overeenkomsten tussen Fodor en Koper en alle geschillen die daaruit mochten voortvloeien of daarmee in verband staan, inclusief geschillen over de totstandkoming van deze overeenkomsten, is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 • Alle geschillen tussen Fodor en Koper worden bij uitsluiting berecht door de rechtbank te Rotterdam, onverminderd het recht van Fodor het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Voor Consumenten geldt dat zij binnen één maand nadat Fodor zich op dit artikellid heeft beroepen, kunnen kiezen voor de rechter die bevoegd zou zijn indien dit artikellid niet zou zijn overeengekomen.

Contact formulier

Bedankt voor het contact opnemen, we reageren zo snel mogelijk!