7.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 10. en met inachtneming van het in dit artikel bepaalde staat Fodor ervoor in dat de door haar geleverde Producten gedurende 24 maanden maanden na levering als bedoeld in artikel 7 lid 3 de eigenschappen bezitten die nodig zijn voor het overeengekomen gebruik. Deze garantie geldt alleen voor op het moment van levering niet-waarneembare gebreken aan het geleverde Product, waarvan de Klant bewijst dat deze zijn opgetreden uitsluitend of overwegend als direct gevolg van constructie- of materiaalfouten. Geringe, in de handel gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking, vormen geen gebrek.

 

7.2. Fodor heeft naar eigen inzicht de keuze om onder de garantie vallende Producten, te repareren, te vervangen dan wel terug te nemen tegen creditering van de kooprijs aan Koper. Alle kosten, die uitgaan boven het enkele herstel of vervangen, zoals (maar niet beperkt tot) transportkosten, verzendkosten, reis- en verblijfkosten en de kosten van (de)montage, zijn voor rekening van de opdrachtgever. In het kader van de garantie vervangen Producten of onderdelen worden eigendom van Fodor. Op gerepareerde of vervangen Producten wordt geen garantie gegeven.

 

7.3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen vallen buiten de garantie gebreken die optreden door, dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

– Het niet in achtnemen van bedienings- en onderhoudsvoorschriften c.q. onzorgvuldig gebruik;
– Normale slijtage;
– Reparatie, (de)montage of andere werkzaamheden aan de Producten verricht door derden, Koper daaronder begrepen;
– Gebruik voor andere dan normale gebruiksdoeleinden;
– Gebruik in een agressieve omgeving of blootstelling aan extreme omstandigheden;
– Leeglopen van een batterij;
– Beschadiging van het exterieur.
 

7.4. Koper kan geen aanspraak maken op garantie indien het type- of serienummer van een Product is verwijderd of gewijzigd, indien Koper Fodor onvoldoende in de gelegenheid stelt het gebrek te verhelpen of indien Koper zijn verplichtingen uit hoofde van een met Fodor gesloten overeenkomst niet nakomt.

 

7.5. Koper dient klachten in verband met gebreken schriftelijk aan Fodor te melden, binnen veertien dagen nadat Koper de gebreken heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, zulks op straffe van verval van iedere aanspraak van Koper jegens Fodor ter zake van deze gebreken.

 

7.6. Het niet nakomen van eventuele garantieverplichtingen ontslaat Koper niet van zijn verplichtingen jegens Fodor uit hoofde van de Overeenkomst.

Contact formulier

Bedankt voor het contact opnemen, we reageren zo snel mogelijk!